���������� ��������, ���������� � ���, ����������, ������������


����
������������� ������
������ �����
����������� �����
���
��������� ��������
������
��������������� ������: ������


�������� ������� ������������� ������������� VARTA - ���������

���������������� ���������

���������� ��� ������ �������� ������������ ��������������. ���-�� �� ���� ���������� �� ������ � ������� – �����, � � ������� ���� ������ ������������ ������������ ��������, � ��� ����������  ��� ����� ������.
������� ��� ������� �������� ����� ������� �������� ���������� ���������  ������� ������. ����� ��� ��������������� �����������, ���� ������� �� ���������� ������ � ������������ ��������� �������� �����. ����� �� ��������� ����������, ������� ��������� ������� ������, �������� ������������� �����������. ��������� – ����� ������������ �������� �� ������� � ����������� ����, ������� ���������� ������ �������������� ������� ������ �����.
����� ������ ���������� ������������� �����������, ����� ��������� ������� ������������. ��-������, ����������� ������ ����� ��������������� ���� � ������ ��������� ������������� �������� �������. ��������, ��� �������� ���������� � ��������� �������������� 160 ��������� ��� ������� ������ ���� �� 55 �� 90 �����-�����. ����� �����, �������������, ����� ����������� ���� ������ � �� ���������� ����� � �� ��������������� �������.
���� ������������ ������������ �� ������ ��� ������� ��������, �� � ��� ������� ������� �������������������, ����� ��������� �� ��������. ��� ����������� ���������������� �������� ��� ������� ������������ ������� �� ����������. � ����� � ����  ��� ������ ������������ �������� �������� �� ��� ����������� ���������. ������� ����������� � ������������ �������� ����� ������� �� ����� ����������������� � ��������� �������� �������������.
�� �������� ����� ������������� ������������� �������� ������������ ��������-��������� �������������� ������� � ������ ������������, �������� �������������� �������  � �������������� ������� AGM. ������ �����������  ��������, �����������, ������������ ������������. �������� �������������� �������  � �������� ���������, �� � ��� ����� ������� ���������� �������������, ��-�� ���� ��� ����������� ������ ��� ��������� ��������� �������. � �������������� ��������  AGM ������ ���������� ��������������� � ����������� ��������, ��� ������������ ������� ������ �� ������ �� ����� � ������� ���������������� ��������. �� ��-�� ������� ���� ������� ��� �� ������ ������������.


���������������� VARTA ����� ������ � ����� �������� �������� ������������� �������������,  �����-���������


����       ������������� ������       ������ �����       ����������� �����       ���       ��������� ��������       ������       ��������